Luftföroreningar ger större risk för astma och allergier hos barn

2008-04-09: Barn som utsätts för höga halter av luftföroreningar under sitt första levnadsår löper större risk att drabbas av astma, pollenallergi och försämrad lungfunktion. Men även genetiska faktorer har betydelse. Det visar en ny studie från BAMSE-projektet.

BAMSE-projektet har studerat 4 000 barn i Stockholms län från födseln. Syftet var att se om luftföroreningar från trafiken som barnet utsattes för under sitt första levnadsår, påverkade risken för astma och allergisjukdom upp till fyra års ålder.

60 procent högre risk

Halterna av luftföroreningar vid barnens bostäder mättes. Resultaten visar att de barn som utsattes för höga halter av luftföroreningar hade 60 procent större risk att drabbas av långvariga astmabesvär. Även lungfunktionen påverkades negativt. Dessutom var dessa barn i större utsträckning allergiska mot luftburna allergen, särskilt mot pollen.

Genetiska arvet spelar roll

Forskarna studerade också hur risken för barn att utveckla allergisjukdom på grund av luftföroreningar påverkades av det genetiska arvet. Man har sett att barn som bär på en variant av GSTP1-genen (glutathione S-transferase P1), som är viktig för kroppens förmåga att ta hand om luftföroreningar, löper en ökad risk att drabbas av allergisjukdom kopplat till luftföroreningar från vägtrafiken.

Enligt nya analyser påverkar även varianter i en annan “astmagen”, TNF (tumor necrosis factor), känsligheten för luftföroreningar. Barn med en särskild kombination av GSTP1- och TNF-varianter löper en avsevärt högre risk att utveckla allergi.

Slutsatserna som dras av studien är att:

  • Barn som växer upp i Stockholm har en ökad risk för astma, nedsatt lungfunktion och allergi mot pollen om de bor i områden med höga halter av luftföroreningar från trafiken
  • Alla barn som bor i områden med höga luftföroreningshalter får inte allergisjukdom.
  • Om man drabbas eller inte styrs till stor del av ärftliga faktorer

Barnen i BAMSE-projektet är nu 12 år gamla och en uppföljning har startat i form av en webb-enkät till barnen och deras föräldrar. Enkätsvaren ger forskarna information om hälsa, livsstil och miljöförhållanden, inklusive luftföroreningar, under barnens uppväxt.

Fakta: BAMSE-projektet drivs i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns landsting och Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Källa: Karolinska Institutet

Publicerat 20080409