Sverige ska få en nationell strategi för förebyggande och jämlik allergivård

2024-03-07: Regeringen ger Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell strategi inom allergiområdet. Strategin ska bland annat utveckla det förebyggande arbetet och kompetensförsörjningen inom allergivården.

– Med tanke på att detta handlar om några av vår tids största folksjukdomar vågar jag i dag säga att detta är en seger för oss alla. Den som inte själv är drabbad har garanterat en anhörig eller någon i närheten som är drabbad. För Astma- och Allergiförbundet är detta en av våra största politiska framgångar någonsin, säger Mikaela Odemyr.

Enligt Astma- och Allergiförbundet är var tredje svensk är allergisk, 800 000 har astma – och bland barn ökar särskilt matallergierna. Frågan om ett svenskt allergiprogram har många år på nacken. Folkhälsoinstitutet, dåvarande Folkhälsomyndigheten, drev 1989–2001 frågan om ett allergiprogram. Astma- och Allergiförbundet tog över frågan 2001 och när Finland lanserade sitt allergiprogram 2008 väcktes förhoppningarna att Sverige skulle följa efter i närtid. Nu, 16 år senare, är det dags.

Nationell strategi behövs

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen och Livsmedelsverket gjort en förstudie av allergiområdet som (S2022/03576). I den identifierades behov av ny kunskap och ytterligare åtgärder för hur det förebyggande arbetet, som även inkluderar säkra livsmedel inom allergiområdet kan utvecklas. De såg också behov av att förbättra planeringsförutsättningarna för kompetensförsörjningen inom allergiområdet som idag en utmaning grund av svårigheter att rekrytera nya ST-läkare och kommande pensionsavgångar bland allergologer.

– Det behövs en nationell strategi inom allergiområdet för att säkerställa en preventiv, effektiv och jämlik allergivård över hela landet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Det behövs mer kunskap kring vad som kan förebygga allergier. Regeringens beslut om att ta fram forskningsbaserad information om allergier är ett led i det arbetet. I Finland har man lyckats hejda ökningen av allergier genom tidiga insatser och det är exempel som är intressant att studera närmare, säger socialminister Jakob Forssmed.

Uppdrag till Socialstyrelsen och Livsmedelsverket

Med bakgrund av förstudien ger nu regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen och Livsmedelsverket att ta fram ett förslag till en strategi för allergiområdet. I uppdraget ingår bland annat att:

  • kartlägga ansvarsfördelning mellan myndigheter och identifiera samordningsbehov mellan området matallergi samt området IgE-förmedlad allergi samt ytterligare områden som identifieras inom ramen för uppdraget.
  • formulera övergripande mål som främjar och tydliggör allergivården utifrån ett patientperspektiv, samt lämna förslag på hur dessa ska följas upp utan ökad administrativ börda för medarbetare i vården.
  • utifrån en evidenskarta för allergi och kunskapsunderlag, som ska tas fram av statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), ta fram ändamålsenligt kunskapsstöd.
  • analysera tillgången till kvalificerad kompetens på allergiområdet och utmaningar avseende kompetensförsörjningen på nationell nivå.

I april 2026 ska alla delar i uppdraget ha redovisats till regeringen.

Källor: Regeringen, Astma- och Allergiförbundet

Bild: Mikaela Odemyr, Astma- och Allergiförbundets ordförande, foto: Elin Sävelind

Publicerat 2024-03-07