Rapport om barns miljörelaterade hälsa

2021-03-21: Allergisnuva och pollenallergi ökar, men förekomsten av hudallergi och astma är oförändrad. Det är några av trenderna i Miljöhälsorapporten som innehåller resultaten från 2019 års miljöhälsoenkät om barns miljörelaterade hälsa. Rapporten presenteras av Folkhälsomyndigheten den 23 mars.

Miljöhälsorapporten tas fram vart fjärde år av Folkhälsomyndigheten och följer utvecklingen över tid av miljöns effekter på människors hälsa. Varannan gång riktas frågorna till vuxna i befolkningen, varannan gång till barn och deras vårdnadshavare.

Årets rapport bygger på en enkät som tar upp miljörelaterade exponeringar, hälsofrämjande faktorer samt besvär och sjukdomar hos barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år. Enkäten skickades till vårdnadshavare för cirka 114 500 barn. Resultaten har sedan jämförts med de tidigare rapporterna från 2005 respektive 2013.

Exponeringen för riskfaktorer ser olika ut

Sammanställningen visar att barns exponering för riskfaktorer i miljön skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen. Barn till vårdnadshavare som har grundskola som högsta utbildning eller är födda utomlands påverkas oftare negativt av faktorer i både inomhus- och utomhusmiljön jämfört med andra barn. Till exempel bor de oftare i en bostad med fönster mot större gata eller trafikled och de vistas längre tid i trafiken, vilket kan innebära en högre exponering för hälsoskadliga luftföroreningar och ljudnivåer.

– Det är nödvändigt att ha ett jämlikhetsperspektiv i uppföljningen av barns miljörelaterade hälsa för att kunna identifiera vilka grupper i befolkningen som är extra utsatta och vidta riktade åtgärder för att skydda och främja alla barns hälsa, säger Linda Molander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Både positiva och negativa trender

Miljöhälsorapporten 2021 visar både positiva och negativa trender, bland annat att:

  • Färre rapporterar dålig luftkvalitet i och i närheten av bostaden
  • Färre barn exponeras för miljötobaksrök
  • Allergisnuva och pollenallergi ökar, men förekomst av hudallergi och astma är oförändrad
  • Fler barn störs av buller i både hemmiljö och skola
  • Fler barn besväras av inomhusmiljön
  • Barn vistas mer sällan i grönområden
  • Många 12-åringar oroar sig för klimatförändringen

Pandemin kan påverka

Enkäten skickades ut före covid-19-pandemin. Sedan dess kan smittskyddsåtgärder och de förändringar de medfört i vårt sätt att leva, ha påverkat exponeringen för vissa miljöfaktorer.

– Vi kommer fortsättningsvis att följa utvecklingen och se hur eventuella förändringar i både barns och vuxnas miljörelaterade exponeringar påverkar hälsan på både kort och lång sikt, säger Linda Molander.

Rapportens resultat presenteras på Folkhälsomyndighetens miljömedicinska möte den 23 mars. Du kan läsa hela rapporten på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Foto: Luisella Planeta Leoni, Pixabay