Nationellt vårdförlopp för matallergi ska ge samma vård för alla

2023-04-02: Idag kan den som är allergisk mot mat få helt olika vård runt om i Sverige. Nu rekommenderas landets regioner att införa ett nytt nationellt vårdförlopp som anger hur IgE-förmedlad matallergi ska hanteras – på samma sätt i hela landet. Vårdförloppet presenteras på ett öppet seminarium den 10 maj.

Sedan mars 2021 har en nationell arbetsgrupp arbetat för att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för matallergi. I arbetsgruppen har läkare, sjuksköterskor, allergikonsulenter, dietister och representanter från Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Astma- och Allergiförbundet deltagit.

Matallergi är en immunologisk reaktion där den som är allergisk framförallt reagerar på proteiner. Enligt rapporten från arbetsgruppen upplever 17-25 procent av befolkningen att de är allergiska mot mat, medan bara 2 – 8 procent av barnen och 2- 5 procent av vuxna verkligen är allergiska, beroende på diagnosmetod.

– Att inte utredas ordentligt och inte få rätt diagnos kan medföra att många tror att de själva eller deras barn är allergiska och därmed undviker livsmedel och sociala situationer i onödan. Och detta kan givetvis leda till en sämre livskvalitet, säger Caroline Nilsson som är överläkare och specialist inom barn- och ungdomsallergologi vid Sachsska barnsjukhuset och ordförande i arbetsgruppen som har tagit fram vårdförloppet.

Vårdförloppet tar upp den vanligaste formen av matallergi

Det övergripande målet med vårdförloppet är att öka livskvaliteten hos patienter med misstänkt matallergi genom att de får rätt diagnos när åtgärderna i vårdförloppet tillämpas i vården. Vårdförloppet gäller både för barn och vuxna.

Det finns både IgE- och icke IgE-antikroppsförmedlad matallergi. Vårdförloppet inriktar sig på den IgE-förmedlade matallergin eftersom den är vanligast. Arbetsgruppen har identifierat att det finns en risk för undanträngningseffekt av personer som har en icke IgE-förmedlad matallergi, då de inte ingår i vårdförloppet. För dem som har en annan matallergi än just den IgE-förmedlade är det därför viktigt att de får rätt utredning och behandling utanför själva vårdförloppet.

Den 23 mars godkändes vårdförloppet av Nationellt programområde lung- och allergisjukdomar och styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS). De rekommenderar nu regionerna att besluta om vårdförloppet och börja införa det.

I arbetsgruppens rapport betonas vikten av att regionerna säkerställer att personalen i varje vårdinstans har rätt kompetens för utredning och behandling av matallergi. De menar att alla specialister i allmänmedicin bör gå en utbildning i matallergidiagnostik under cirka fyra timmar. De ser även att sjuksköterskor och dietister behöver uppdaterad utbildning så att de kan ge råd utifrån de uppdaterade riktlinjerna.

Arbetsgruppen menar också att det är viktigt att det blir fler allergologer för vuxna, då det inte finns i alla regioner.

Öppet seminarium 10 maj

Den 10 maj klockan 14.00-15.00 presenteras vårdförloppet i ett digitalt seminarium som är öppen för allmänheten. Du kan läsa mer och anmäla dig på Kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds hemsida.  På Kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds hemsida finns också mer information om vårdförloppet.

Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Foto: Pixabay

Publicerat 2023-04-02